Paalala ukol sa paghigpit ng Immigration policy sa Norway

Paalala

Ang pamahalaan po ng Norway ay naglunsad ng malawakan, pinaigting at aktibong pagpapatupad ng kanilang immigration policy. Kaugnay nito, nais po naming paalalahanan ang ating mga kababayan hinggil sa mga sumusunod:

  1. Para sa mga may angkop (valid) na residence permits, Siguraduhing palaging dala ito lalo na kung lalabas ng bahay;
  2. Para sa may mga paso (expired) na residence permits at kasalukuyang inaayos (renew o appeal) pa sa UDI, siguraduhing palaging dala ang kopya ng sulat o sagot ng UDI, alam ang UDI reference number 0 di kaya ay itanong ang pangalan ng inyong case officer;
  3. Para sa may mga paso (expired) na ang residence permits ngunit may bisa pa ang pasaporte, maaari kayong sumangguni sa IOM at magtanong tungkol sa kanilang Voluntary Return Program o di kaya ay magplano na ng agarang pag-uwi sa Pilipinas;
  4. Para sa may mga paso (expired) na ang residence permits at paso na din ang pasaporte, tumawag agad sa ating Pasuguan upang maisaayos ang kanilang Travel Document at pagkatapos ay maaari kayong sumangguni sa IOM at magtanong tungkol sa kanilang Voluntary Return Program o di kaya ay magplano na ng agarang pag-uwi sa Pilipinas;

Para sa mga katanungan o nais may isangguni ay maaari kayong tumawag sa 95001072 at 22400905.

Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan.